TẦM NHÌN

Xác lập vị thế nhà cung cấp phần ăn dinh dưỡng và an toàn hàng đầu Việt Nam.
 
Truyền tải ý nghĩa giáo dục về thực phẩm cho trẻ em thông qua mỗi bữa ăn tại trường, qua đó lan truyền cảm hứng sử dụng thực phẩm Xanh và Sạch đến các gia đình Việt.
 
Trở thành đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp trong việc mang đến khẩu phân ăn chốt lượng và an toàn, góp phân nâng cao sức khỏe nhân viên và hiệu quả làm việc của tổ chức. Qua đó, giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh tốt về phúc lợi và công tác chăm lo đời sống người lao động.